Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Biztosítunk, hogy biztonságba érezze magát!

Casco biztosítás

Szerződő: Vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt (tulajdonos, üzembentartó) vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg. A díjfizetési kötelezettség minden esetben a szerződő felelőssége.

Biztosított:

A gépjármű tulajdonosa, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. A biztosított jogosult a biztosító szolgáltatására, kivéve, ha kedvezményezett van megnevezve.

Kedvezményezett:

Amennyiben a szerződésen kedvezményezettet neveztek meg, ő jogosult a biztosító szolgáltatásaira.

A szerződő kötelezettségei:

A szerződő és a biztosított köteles a kárt a tőle elvárható módon megelőzni illetve enyhíteni, továbbá a helyreállítás során a biztosító kárenyhítési, kármegelőzési célú utasításait betartani. A biztosító társaságok feltételfüzeteikben részletesen meghatározzák, hogy milyen magatartás minősül kármegelőzőnek, illetve bizonyos esetekben milyen kötelezettségei vannak a biztosítottnak és a szerződőnek a kár enyhítése céljából. A feltételek be nem tartása a biztosító mentesülését eredményezheti, vagy a kárkifizetés összegét csökkentheti.

A biztosított köteles a biztosítási eseményt a legrövidebb időn belül a biztosítónak, egyes káresemények esetén pedig a rendőrségen is bejelenteni.

A biztosítási szerződés megszűnése, megszűntetése:

A casco szerződés megszűnésének módjai a következők lehetnek:

 • Díjnemfizetés
  A biztosítási díj, illetve díjrészlet esedékességétől számított 30. nap elteltével a szerződés és ezzel együtt a biztosító kockázatviselése is megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg.
 • Érdekmúlás
  • A gépjármű totálkára esetén.
  • A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén, a változás időpontjában.
 • Lejárat
  Határozott idejű szerződés esetén a biztosítási időtartam lejártával.
 • Felmondás
  A határozatlan időtartamú biztosítási szerződés a biztosítási év végére mindkét fél által írásban felmondható. Az alapbiztosítás felmondásával megszűnik a biztosítási szerződés, ideértve a kiegészítő biztosításokat is. A kiegészítő biztosítások önmagukban is felmondhatók.
 • Megszüntetés
  A felek írásba foglalt közös megegyezésével a biztosítási szerződést bármikor megszüntethetik.

A biztosítási díja, a díjfizetés módja és üteme:

A biztosítási díj egy biztosítási időszakra (évre) vonatkozik. A díjfizetés módját és ütemét a biztosítási ajánlat és kötvény tartalmazza.

A díjfizetés módja lehet:

 • készpénzátutalási megbízás (csekk)
 • lakossági csoportos díjbeszedés, inkasszó (amikor a díj beszedésére a megbízást a biztosító, vagy az általa meghatalmazott jogi személy indítja el)
 • banki átutalás

A díjfizetés gyakorisága lehet:

 • éves
 • féléves
 • negyedéves

Copyright © 2023
Design by: Ditro Art Studio